Terminate an Employee

 

Screen Shot 2022-11-21 at 3.18.55 PM

Screen Shot 2022-11-21 at 3.19.20 PM

Screen Shot 2022-11-21 at 3.19.38 PM

Screen Shot 2022-11-21 at 3.19.43 PM